Menu Zamknij

Limity CIT w 2019 roku

Limity CIT 2019

Podstawa prawna
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (zw. ustawą CIT)

UWAGA!
Podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2019 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2018 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy CIT w brzmieniu nie uwzględniającym zmian wynikających z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2159).

Górny limit przychodów za poprzedni rok podatkowy, który uprawnia do uznania za małego podatnika (stawka 9%, jednorazowa amortyzacja, zaliczki kwartalne) w 2019 r. [1] 5 135 000 zł
Górny limit odpisów jednorazowej amortyzacji w 2018 r. dla podatników rozpoczynających działalność oraz dla małych podatników [2] 214 000 zł
Górny limit dla zaliczenia kosztów amortyzacji samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów w 2019 r.

– elektrycznych [3]

– pozostałych

 

225 000 zł

150 000 zł

Górny limit składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne 0,15%
Dolny limit udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem (za poprzedni rok podatkowy), który uprawnia do wpłacania zaliczek począwszy od 20 października każdego roku. 50%
Minimalny przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej 500 000 zł
Minimalny udział spółki dominującej w kapitale pozostałych spółek podatkowej grupy kapitałowej 75%
Minimalny udział dochodów w przychodach podatkowej grupy kapitałowej za każdy rok podatkowy 2%.

Przypisy:

[1] przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na 1 października 2018 r. (1 euro = 4,2795 zł), w zaokrągleniu do 1000 zł;

[2] przeliczenie na złote kwoty odpowiadającej równowartości 50 000 euro według zasad jak w przypisie [1]

[3] nie obowiązuje do czasu ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tego rozwiązania ze wspólnym rynkiem albo stwierdzenia, że nie stanowi ono pomocy publicznej