Menu Zamknij

Słupsk – Podatki i opłaty lokalne na rok 2019

Podatki w Słupsku

W celu ustalenia zobowiązania podatkowego osoby fizyczne są zobowiązane do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego sporządzonej na formularzu według ustalonego wzoru – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Terminy płatności podatków

1) do 15 marca każdego roku podatkowego,

2) do 15 maja każdego roku podatkowego,

3) do 15 września każdego roku podatkowego,

4) do 15 listopada każdego roku podatkowego.

Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – osoby fizyczne

Informujemy podatników, iż decyzje dotyczące podatku od nieruchomości wydawane na małżonków, którzy są jednocześnie współwłaścicielami nieruchomości, wystawiane są w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.

W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli, bowiem nie obowiązuje już przepis stanowiący, że małżonkowie łącznie są zobowiązani do zapłacenia podatku od nieruchomości.

Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za nieruchomość będącą we współwłasności (podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie).

Decyzja wymiarowa dotycząca nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a ustalony podatek dotyczy całej nieruchomości.

Przepisy dotyczące odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stanowią, że wierzyciel (organ podatkowy) może żądać całości lub części świadczenia (uiszczenia należnego podatku) od wszystkich dłużników łącznie lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (art. 366 Kodeksu cywilnego).

Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.

– nie będą wydawane i doręczane podatnikom – osobom fizycznym – decyzje dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku leśnego, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany);

– jeżeli kwota któregokolwiek z wymienionych wyżej podatków nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj. do 15 marca każdego roku podatkowego.

– w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa informujemy, że zgodnie z art. 210 § 1a decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania. Mając na uwadze powyższe od dnia 01.01.2018 r. decyzje wydawane przez Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia ww. podatków będą sporządzane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i zamiast podpisu własnoręcznego zawierać będą stosowny nadruk z imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym.

Podatek od nieruchomości – Osoby prawne

Osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości – w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Terminy płatności

Zobowiązanie płatne jest w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Podatek rolny – osoby prawne

Deklarację na podatek rolny należy złożyć w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Terminy płatności

do 15 marca każdego roku podatkowego,

do 15 maja każdego roku podatkowego,

do 15 września każdego roku podatkowego,

do 15 listopada każdego roku podatkowego.

Podatek leśny – Osoby prawne

Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek leśny – w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Terminy płatności

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Podatek od środków transportowych

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych – w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Terminy płatności

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, w terminie do 15 lutego i do dnia 15 września.

Informacja publiczna: http://bip.um.slupsk.pl/finanse_miasta/dokumenty/3192.html

Załączniki